Телефон: 02-307-2208

КОДЕКСИ - ПРАВИЛНИЦИ - ИЗВЕШТАИ

Куќен ред
Кодекс на училиштето
Правилник за оценување
Правилник за педагошки мерки
Правилник и програма на работа на ученичка заедница
Програма за работа со ученици со посебни потреби
Програма за работа со надарени ученици
Програма за соработка со родители
Анти-булинг програма на училиштето
Политика за ненасилство на училиштето
Протокол за постапување во случаи на насилство
Протокол во случаи на употреба на алкохол и психоактивни супстанции
Протокол за далечинско учење во услови на пандемија
Протокол за физичко присуство во услови на пандемија
Куќен ред за услови на работа при пандемија
Кодекс на однесување во услови на пандемија
Годишен извештај за работа на училиштето
Самоевалуација на училиштето